NOR-MAF + Krifa = ???

NOR-MAF + Krifa = ???

På årsmåtet til NOR-MAF, 6. februar 2020 skal det stemmes over om NOR-MAF skal inngå et kollektivt medlemskap i Krifa.

 

Undersøkelse

Styret i NOR-MAF har høsten 2019 hatt en dialog med arbeidslivsorganisasjonen Krifa med tanke på evt. å inngå et kollektivt medlemskap. I et slikt medlemskap ligger både muligheter og utfordringer for oss som medarbeiderforening i Normisjon.

Vi har avsluttet en spørreundersøkelse blant alle ansatte i Normisjon i forhold til denne saken. Målsettingen var bl.a. å kartlegge hva våre medlemmer og potensielle medlemmer er opptatt av, hva de ønsker seg av en medarbeiderforening, hva de vil trenge av informasjon fremover og hvordan de stilte seg til en slik prosess og evt. samarbeid på daværende tidspunkt. Svarene ga styret en god trygghet at dette er noe vi kan jobbe videre med. Det var en relativt bred deltakelse og alle Normisjons arbeidsområder var representert. Det var svært få som var negative til et slikt samarbeid, mange var uttalt positive og de fleste var positivt avventende og ønsket mer informasjon.

På denne nettsiden vil vi i tiden fremover gi utfyllende informasjon slik at alle skal kunne gi sin stemme på et velfundert grunnlag.

Generelt om et samarbeid

Et medlemskap i Krifa betyr ikke at NOR-MAF legger ned sitt arbeid. NOR-MAF er, og vil fortsatt være, medarbeiderforeningen i Normisjon. Det er NOR-MAF som er part i Normisjons lønnsavtale, det er NOR-MAF som er rådsorgan for ansattes representant i LS, det er NOR-MAF som er drøftingspart i omstillingsprosesser o.l. i Normisjon, og NOR-MAF vil bistå våre medlemmer når de har behov for støtte og hjelp i enkeltsaker eller til å finne ut av avtaleverk osv. Tanken er at et medlemskap i Krifa skal gi oss noe i tillegg til det vi har, og kan tilby i dag:

Men hva er egentlig fordelene?

Normisjon som arbeidsgiver er tilknyttet Virke. Her kan f.eks. våre ledere få bistand i arbeidsrettslige problemstillinger. Et medlemskap i Krifa vil gi oss en organisasjon med fagfolk i ryggen som vi kan gå til for det samme. I dag bruker vi en del midler på advokat, men dette er noe vi er restriktive på pga. økonomien vår. Om vi blir medlemmer i Krifa kan både styret, og det enkelte medlem, kontakte Krifa og få juridisk bistand i arbeidsrettslige forhold uten at det koster noe. Medlemmer vil i tillegg kunne få noe privatrettslig bistand gratis.

Pr. i dag er både NLM-Maf og PO (Personalorganisasjonen i Misjonskirken) medlemmer. Flere andre medarbeiderforeninger i kristne organisasjoner er i dialog om å inngå medlemskap. Det er altså ting som tyder på at Krifa kan bli en slags hovedorganisasjon for MAF-er på sikt.

De andre samarbeidsorganisasjonene forteller at flere av deres medlemmer velger å gå til Krifa for bistand for å kunne gå til noen utenfor organisasjonen. Dette var også et moment som ble trukket frem blant ansatte i Normisjon i vår undersøkelse. Vi tror dette ofte være avhengig av sak, person og arbeidssted. Det er godt å kunne ha denne muligheten, og også godt å kunne ha NOR-MAF som er tett på både ansatte og ledelsen i organisasjonen, som kjenner forhold og historie godt. Et medlemskap i Krifa gir fortsatt valgfrihet, men med flere muligheter enn i dag.

Vi opplever at Krifa har en profil som er på linje med vår egen. De benytter seg ikke av streik, og deres slagord er “Trygghet uten konflikt”. Deres fokus er tydelig på de ansatte, og kjemper deres sak i konflikter osv – men de er også på tilbydersiden overfor arbeidsgiver, og tilbyr undersøkelser og kurs som skal hjelpe hele organisasjonen å gjøre grep for å fremme “god arbeidslyst” og et godt arbeidsmiljø. De er ikke strengt tatt en “kristen” organisasjon selvom navnet kommer fra “Kristelig Fagbevæelse”, men de har et menneskesyn og verdisyn vi kjenner oss godt igjen i og gjerne stiller oss bak.

Om vi blir medlem ønsker de å bidra til halvårige kurs for våre medlemmer med fokus på aktuelle problemstillinger som lønn, konflikt, pensjon, trivsel, arbeidsrett osv. Dette gir en tydelig merverdi til medlemskap enn vi tilbyr i dag.

Noe av det styret har jobbet med i inneværende styreperiode er at våre medlemmer skal kunne få tilgang til pensjonsrådgivning, en god og rabattert helseforsikring og kunne bli værende som medlem (og opprettholde medlemsfordeler) etter avsluttet ansettelsesforhold i Normisjon. Det vil vi kunne tilby gjennom medlemskap i Krifa.

Men hva er så bakdelene?

Et medlemskap i Krifa innebærer en kontingentøkning for medlemmene og vil ved evt. inngåelse av en avtale bli 239,-/mnd. (som man får skattetrekk for). Det vil imidlertid innebære en inntektsnedgang for NOR-MAF, da hele kontingenten går til Krifa. For å kunne opprettholde vårt lokale arbeid i Normisjon og fortsatt yte organisasjonsnær bistand til medlemmene våre vil vi motta en markedsstøtte fra Krifa. Inntekten vår totalt sett vil likevel bli lavere enn i dag – men vi vil også ha lavere kostnad på noen poster, f.eks. på advokat.

Les deg opp og gjør dine egne refleksoner før årsmøtet!

For mer informasjon om saken, les dokumentene til “sak 5”  i årsmøtedokumentene,
og spesielt “Sak_5_Krifa_Muligheter og utfordringer.pdf”.

 

GODT VALG!