Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er i havn! En lønnsramme på 1,7% er fordelt, blant annet med 1% ekstra pensjonsinnbetaling til alle.

Kjære medlemmer!

Da er lønnsoppgjøret ferdig, og jeg vil gjerne informere dere om de viktigste endringene.
Se lønnsavtalen for detaljer (og sammenlign gjerne med den gamle).

Det handler i denne omgang både om kroner og øre – og om andre forhold.

Noen stikkord er:

 • Lønn:
  Vi ble tidlig enige om en ramme på 1,7%. Det tilsvarer oppgjøret i frontfagene, og det de fleste andre har fått i årets oppgjør. Den årlige justeringen av lønnstrinnene, som alle får, utgjorde i snitt 0,51%.
  I tillegg ble vi enige om at lønnsgruppene 1 A og B, 2 A og B og 3 A og B skulle få ett ekstra lønnstrinn hver.For lønnsgruppe 2 (ansatte med turnustjeneste) hadde vi en forhandling gående fra i fjor, som vi nå sluttførte. Utgangspunktet har vært at lønna vår har vært bedre hos oss enn i sammenlignbare grupper i hotell- og restaurantnærmingen (NHO).Ny avtale inn innebærer reduserte tillegg for kveld og helg i forhold til i dag, men også et nytt natt-tillegg. Det innebærer imidlertid ikke at noen av dagens ansatte vil gå ned i lønn. Snarere tvert imot, da lønnsgruppe 2 jo også fikk et ekstra lønnstrinn i år. Med utgangspunkt i dette skal det regnes lokalt, og det de ansatte fremover vil miste i form av reduserte tillegg, skal legges inn som et tillegg i grunnlønna.Ny lønn er gjeldende fra 01.05.2020 og vil etterbetales på november- eller desemberlønna.
 • Pensjon:
  Vår allerede gode pensjonsavtale er  blitt enda bedre. Vi ble enige om å bruke 1% av lønnsrammen til å heve pensjonsinnskuddet fra 6% – 7% (som er det maksimale for lønn mellom 1 og 7,1 G).
  Dette gjelder alle ansatte.
 • Tilskudd fra Normisjon
  Fra 2014 har NOR-MAF hatt et tilskudd fra Normisjon på 250,-/ansatt under lønnsavtalen. Dette er et viktig bidrag til at vi skal kunne gjøre en god jobb for alle ansatte i Normisjon. Dette ble økt til 300,- under forutsetning av at det ble tatt av rammen. Dette utgjorde 0,01%.
 • Telefon
  Det var tidligere tre ordninger for telefon i Normisjon, nå er det bare to.
  For alle som trenger en mobiltelefon i jobben, men som også vil bruke telefonen privat, tilbys nå at en kjøper en telefon til maks. 4000,-. Man kan evt. kjøpe en dyrere mobil og betale mellomlegget selv.
  Dette var en ordning som tidligere bare gjaldt lederne. Telefonen er Normisjons eiendom til den er nedskrevet.Ved denne ordningen kan man ha sitt eget mobilnummer, men man må bruke Normisjons mobilavtale med abonnement i Telia. Om en ønsker mer data kan man avtale et annet abonnement, og betale mellomlegget selv. Prisene er uansett veldig gunstige.
  Om man trenger mer data ved spesielle anledninger kan man kjøpe «Data Boost» for noen timer og betale med f.eks. egen Vipps😉
 • Hjemmekontor
  Det er blitt presisert at ordningen for «hjemmekontor» i lønnsavtalen gjelder permanent hjemmekontor (ikke korona-hjemmekontor). Det er imidlertid også presisert at arbeidsgiver er ansvarlig for et fysisk forsvarlig arbeidsmiljø også når vi må jobbe hjemmefra i perioder. Ofte kan det løses ved at en tar med seg kontorutstyr fra sitt vanlige kontor hjem, i andre tilfeller må det skaffes på annen måte.
 • Språkstudier o.l. for utsendinger
  Det er gjort noen endringer i ordningene rundt studier, stillingsprosenter og hjemmebesøk for utsendinger. Se gammel og ny del 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.4 og 6.1.5.
 • Ansatte som går over på arbeidsavklaringspenger eller blir ufør:
  De som tidligere har fått en kompensasjon ved overgang til ny pensjonsordning, beholder denne om de må over til arbeidsavklaringspenger.
 • Ansiennitetsgivende erfaring
  Det ble presisert at «relevant utdannelse» er utdannelse som kvalifiserer til stillingen en ansettes i og at «relevant arbeidspraksis» er praksis som er nyttig for aktuell stilling. Det ble også presisert at permisjon uten lønn for omsorgsarbeid kun gir ansiennitet om en allerede er ansatt i Normisjon og det vurderes som om det gir nyttige kvalifikasjoner til stillingen. Vi var enige om at i disse forholdene forventes at arbeidsgiver viser en raushet med hva som er relevant og med hva som regnes som nyttige kvalifikasjoner.

Christian Otto Ruge
Leder