Lønnsavtalen – Del 6

6 SPESIELLE FORHOLD FOR UTSENDINGER I UTLANDET

6.1 Før utreise – forberedende studier

6.1.1  Studieopphold ved Gå Ut Senteret

Utsendinger følger GUS sitt opplegg, som p.t. er 8 uker forberedelse før utreise og et debrifingsopplegg ved hjemkomst etter ett eller to år. Vedkommende

 • ansettes i 50% stilling mens en er student
 • er selv ansvarlig for å søke om stipend. Dette trekkes fra lønnen en får som ansatt.
 • får dekket bo/- og studieavgift og utgifter til barnehageplass
 • Utgifter til mat og andre livsnødvendigheter dekkes av den enkelte.

6.1.2  Kurs/språkstudier

Utsendinger som studerer språk er ansatt i 50 % stilling mens de er studenter. Utsendinger får dekket bo/- og studieutgifter og utgifter til ev. barnepass.  Utgifter til mat og andre livsnødvendigheter dekkes av den enkelte.

6.1.3  Reiseutgifter i forbindelse med kurs/språkstudier

Normisjon dekker reiseutgifter tur/retur hjemsted i Norge til kurssted i Europa etter rimeligste alternativ.

Den enkelte bestiller selv billetter i forbindelse med studier i andre land. Enhver må bidra til at billettene kan ordnes i så god tid at unødige ekstrautgifter ikke påføres misjonen ved at befordringsmidlene er fulltegnet.

Dersom noen benytter egen bil når man reiser på språkstudium i Europa, gir Normisjon en godtgjørelse som tilsvarer billigste billettpris med fly, tog eller båt inklusive lugar/sovevogn.

6.1.4  Hjemreise mellom språkskole/studier i Europa og endelig utreise

Som regel gis det anledning til hjemreise mellom språkstudier og andre studier i Europa og utreise til tjenestelandet dersom dette er hensiktsmessig på grunn av årsferie, innsettelse, ønsket ankomsttidspunkt ute o.l.

6.2 Ved opphold ute

6.2.1 Økonomisk ansvar ved avbrudd i tjenesten

Hvis en utsending forlater tjenesten tidligere enn den avtalte periode, kan det medføre et økonomisk ansvar overfor Normisjon vedrørende de utlegg misjonen har hatt i forbindelse med forberedelser til tjeneste og utreise. Dette gjelder ikke hvis årsaken til avbruddet er sykdom, som bekreftes med legeerklæring. Det gjelder primært hvis en utsending vil avbryte tjenesten fordi en har fått en stilling i en annen sammenheng eller av andre personlige grunner ønsker å reise hjem før tiden.

Dersom ønsket om avbrudd skyldes konflikter mellom medarbeidere eller uenighet i forhold til misjonens strategi og verdier, skal det føres samtaler med den det gjelder etter en bestemt prosedyre, som er beskrevet i Normisjons kvalitetssystem. Verken misjonen eller en utsending er tjent med å opprettholde ansettelsesforholdet dersom begge parter opplever at grunnlaget for fortsatt tjeneste er falt bort. En skal da komme fram til en avtale som gjør at både misjonen og den ansatte blir minst mulig økonomisk skadelidende.

Dersom avbrutt tjeneste skyldes forhold som organisasjonen må ta ansvar for, for eksempel endringer i personellbehov og arbeidssituasjon som skjer midt i en avtaleperiode, eller hjemkallelse på grunn av sikkerhetssituasjonen, er organisasjonen forpliktet på å legge forholdene best mulig til rette slik at utsendingen ikke lider urimelig økonomisk tap.

6.2.2 Dekning av utgifter til frakt av bagasje ved utreise

For personell som er ute i mer enn ett år:

Kvote som gjelder for alle land:

Familie:

pr voksen: kvote: 100 kg.

 1. barn under 15 år: kvote: 50 kg
  pr. barn over 15 år: kvote: 75 kg

Enslige: 125 kg

 

Kvote for korttidsutsendinger (fra seks måneder til ett år):

Familie:

 1. voksen: 40 kg pr. voksen
 2. barn: 25 kg
 3. barn over 15 år: 40 kg

Enslige: 50 kg

 

6.2.3 Boforhold

Utsendingene har rett til hus som stilles til disposisjon av misjonen eller kirken.

Utsendingene trekkes et prosenttrekk på 20 % av bruttolønn i 10,5 måned (juni trekkfri og november halvt trekk), noe som gir gjennomsnittlig 17,5 % trekk av årslønnen. Prosenttrekket skal dekke:

 • Husleie, nødvendig vedlikehold av hus, offentlig avgifter knyttet til husholdningen og utgifter knyttet til vann, kloakk, strøm og gass.
 • Hvitevarer (inkl. aircondition der det er nødvendig).
 • Standard møblering (seng, klesskap/kommode, spisebord, stoler, sofa, sofabord).
 • Lokal skatt.
 • Det som ikke dekkes er annet inventar som dekketøy, kjøkkenutstyr, gardiner, tepper, dyne/puter/sengetøy, brunevarer. Trekket dekker heller ikke bil, telefon eller internett.

Dersom utsendingen oppholder seg i Norge mer enn 72 dager og derfor skatter fullt til Norge, skal han/hun betale husleie til Normisjon. Husleien er p.t. på kr 1500 per hus per måned.

Det er lik husleie for de som bor med ulik standard, og husleien betales 12 måneder i året, det gis ikke fritak.  

6.2.4 Bil

6.2.4.1 Dekning av utgifter til internasjonalt førerkort

Det er en fordel å ha førerkort i arbeidet ute. Misjonen dekker utgifter til Internasjonalt førerkort i de land hvor det er påkrevd.

6.2.4.2 Bruk av bil i landet

Det er ulike behov for bil, men der det er behov vil Normisjon stille bil til disposisjon for utsendinger og misjonærer. Der bil stilles til disposisjon skal det føres kjørebok som inneholder opplysninger om hvem som har kjørt hvilken strekning og med hvilket formål. Bilen kan også brukes til privat bruk, men da skal det betales en kilometeravgift. Kilometeravgiften skal beregnes av direktøren i hvert land, og den skal dekke kostnader til: drivstoff, avgifter der det er (årsavgift, veiavgift, bompenger eller andre nasjonale/lokale avgifter) og vedlikehold. Lønn til sjåfør, inkludert overtidsbetaling, og avskrivning på bilen ikke skal inn i beregningen. Direktøren må regne ut gjennomsnittlige årskostnader på de ulike bilene og så praktisere et gjennomsnitt av dette som betaling ved privat bruk av bil. Satsen bør oppdateres jevnlig.

6.2.5 Dekning av utgifter til helsemessige forhold

6.2.5.1 Legeundersøkelse

Utgifter i tilknytning til legeundersøkelse som kreves før utreise dekkes av Normisjon.

6.2.5.2 Vaksinasjon

Normisjon refunderer også utgifter til vaksinasjon, både før utreise og ev. nødvendig påfylling i tjenestelandet.

6.2.5.3 Troperelaterte sykdommer

Utgifter til forebygging og behandling av troperelaterte sykdommer vil være merutgifter i forhold til det å bo i Norge, og utgifter i denne forbindelse dekkes derfor av Normisjon.

6.2.5.4 Tannbehandling for barn

NAV/Utland dekker ikke tannlegebehandling for barn. Dette får man dekket i Norge, og Normisjon vil derfor dekke disse utgiftene når utsendingen er ute. NB! Gjelder ikke tannregulering.

 

6.2.6  Dekning av utgifter i forbindelse barnehage/skolegang

6.2.6.1 Barnehage

Foreldrene har selv ansvar for å legge til rette for pass av barn, enten det finnes tilbud om barnehageplass i lokalmiljøet som man kan benytte seg av eller om man inngår avtale med lokal barnepasser. Utgifter må i begge tilfeller dekkes av foreldrene med øvre grense lik maksprisen i barnehage, fratrukket landindeks. Normisjon dekker utgifter utover dette. Tilbudet og prisen for dette skal godkjennes av Normisjon før avtale inngås. Dersom arbeidstaker mottar kontantstøtte fra NAV i Norge må utgifter dekkes av foreldrene.

6.2.6.2 Grunnskole

Barn går vanligvis på nasjonale eller internasjonale skoler. Normisjon dekker alle utgifter til dette. Direktøren er ansvarlig for at det foreligger undervisningsopplegg for barna som dekker deres pedagogiske og sosiale behov på en forsvarlig måte.

Dersom hjemmeskole er aktuelt på de første klassetrinnene, må enten en av foreldrene ta ansvar for undervisningen selv, eller Normisjon må ansette egen lærer eller assistent.

6.2.6.3 Støtte til barn under videregående opplæring i Norge

Barn av utsendinger over 18 år under videregående opplæring og bosatt i hjemlandet mens begge foreldrene er i tjeneste ute, og som selv ikke har inntekt, får et tilskudd tilsvarende 100% av maksimal låne- og stipendsats i Statens Lånekasse. Det er familiens ansvar å søke om stipend, som reduserer tilskuddet.

I tillegg gir organisasjonen tilskudd tilsvarende dekning av en besøksreise per år.

6.2.7 Bruk av telefon og internett

Om arbeidsgiver dekker telefon og internett til fri disposisjon vil arbeidstaker bli inntektsbeskattet for dette. For å unngå dette vil Normisjon, ved lokal organisasjon der det er, derfor sørger for at alle misjonærer og utsendinger har en arbeidstelefon og tilgang til internett på sin arbeidsplass.

Når det gjelder telefon vil det i de fleste tilfeller være en mobiltelefon. Arbeidsgiver sørger for utstyr og abonnement. I tillegg bør alle misjonærer og utsendinger ha sin egen private telefon som de bruker til private samtaler.

Når det gjelder internett vil Normisjon dekke ett internettabonnement, om man ikke har en arbeidsplass med internett vil vi dekke det til hjemmekontor.

6.3 Ved hjemkomst

6.3.1  Avspasering ved hjemkomst

Det året utsendingen avslutter sin tjeneste, kan en velge å ta ut all avspasering etter hjemkomst. En kan velge å overføre en uke av ferien hvert år til det året en slutter. Dette må direktøren få skriftlig melding om hvert år, slik at det holdes regning med antall uker som overføres til avslutningsåret.  Avspaseringen må være tatt innen sluttdato.