Lønnsavtalen – Del 4

4 LØNN

Normisjons lønnsplan opererer med 9 lønnsgrupper. De ansatte NOR-MAF forhandler for, plasseres i en av lønnsgruppene 1 – 8. Innplassering i gruppe foretas av ansettende myndighet i samråd med personalleder ved hovedkontoret.

Lønn utbetales den 20. hver måned.

4.1    Forklaring til lønnsplanen

Normisjons lønnsplan består av lønnsgrupper med tilhørende lønnstabeller.

Sammen skal disse legge rammer for den enkelte stillingskategori og sikre at den formalkompetanse som stillingen krever, blir ivaretatt på en rimelig måte.

Alle ansatte plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Ansatte i lønnsgruppe 1 – 6 plasseres i lønnsstige der en tar hensyn til relevant utdannelse og ansiennitet. Det gis ansiennitetsopprykk i samsvar med lønnstabellen inntil rammen for den aktuelle gruppen er nådd.

Hver lønnsgruppe legger en ramme for den minstelønn og maksimumslønn den enkelte stillingstype kan nå ved utdannelse og ansiennitet. Generalsekretæren kan utover dette gi et personlig tillegg, jf. 4.6.1.

Det åpnes for at det innenfor samme lønnsgruppe kan være mulig for alle å nå samme lønnsnivå uavhengig av utdannelse, jf. 4.6.2.

Under hver lønnsgruppe henvises det til hvilken arbeidstidsbestemmelse som gjelder for de som plasseres der.

Ledere i lønnsgruppe 3L1 og 3L2, 7 og 8 plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Ved lønnsinnplassering skal disse plasseres innenfor lønnsgruppens spenn, ut fra en helhetsvurdering der stillingens art, ansvar, kompetanse og organisasjonens behov vurderes.

4.2    Innplassering i gruppe og lønnsstige/lønnsspenn

4.2.1 Hva slags utdannelse gir grunnlag for lønnskompensasjon?

 • Det er kun relevant utdanning som gir grunnlag for lønnskompensasjon. Med relevant utdanning menes utdanning som kvalifiserer for den stillingen en ansettes i.
 • Fagbrev teller likt med videregående skole.
 • I gruppe 5 og 6 teller et år på bibelskole eller Normisjons høgskoler tilsvarende et høyskoleår.
 • Adjunkt/cand.mag. teller som bachelor.
 • Hovedfag/embetseksamen teller som master.
 • Studier fra bibelskoler og Normisjons høgskoler kan i gruppe 1-4 (også i gruppe 5 og 6 dersom året ikke gir uttelling ellers på stigen) gi ett lønnstrinn på alle ansiennitetsnivåer dog ikke utover rammen for lønnsinnplassering, men slik at den ansatte når toppen av stigen tidligere.

4.2.2  Hvordan beregnes ansiennitet?

I Normisjon legges det vekt på relevant arbeidspraksis. Relevant arbeidspraksis er arbeid som gir kvalifikasjoner som er nyttige i den aktuelle stillingen.

Med dette forbehold opptjenes det full ansiennitet i deltidsstillinger på 50 % eller mer. Tidligere lønnet arbeid av minimum 3 måneders varighet (minimum 50 % stilling) etter fylte 18 år gir grunnlag for ansiennitet. Annen relevant praksis i mindre stillinger og tidsrom gis en skjønnsmessig vekting. Tjenesteansiennitet fastsettes ved tiltredelse.

4.2.2.1 Ved arbeid, militærtjeneste, teamtjeneste og omsorgsarbeid:

 • All militærtjeneste og siviltjeneste gir fullt grunnlag for ansiennitet.
 • Befalsskole og avtjent plikttjeneste gir fullt grunnlag for ansiennitet.
 • Svangerskapspermisjoner samt studiepermisjoner etter 5.5 gir fullt grunnlag for ansiennitet.
 • Permisjon uten lønn for omsorgsarbeid gir grunnlag for inntil tre års ansiennitet.
 • Dette gjelder kun dersom en allerede er ansatt i Normisjon. I forbindelse med ansettelse må det vurderes om tidligere omsorgsarbeid gir nyttige kvalifikasjoner i den aktuelle stillingen og slik er å anse som relevant arbeidspraksis.
 • Deltakelse på helårsteam gir fullt grunnlag for ansiennitet
 • Ansettelse i korttidsstillinger og teamtjeneste gir fullt grunnlag for ansiennitet

Arbeidstaker har ansvar for å framskaffe fullstendig CV samt bekreftelser fra tidligere arbeidsgivere/tjenestesteder der en krever godskrevet ansiennitet ved tilsetting. 

4.3 Andre forhold

4.3.1  Stedfortrederlønn

Ansatte som går inn i stedfortredende funksjoner i overordnet stilling, i vikariat, konstitusjon eller ved sykdom ut over 4 ukers varighet, skal fra første dag lønnes i forhold til den/de oppgavene en har overtatt. Ansettelsesorganet fastsetter stedfortrederlønn i samråd med personalleder ved Hovedkontoret.

4.3.2  Overgang til lavere lønnet stilling

Ved minimum 4 års tjeneste i samme stilling i Normisjon og overgang til lavere lønnet stilling, går arbeideren maksimum 4 lønnstrinn ned. Man vil stå her til man blir «tatt igjen» av regulativet for denne stillingen. Hvor særlige forhold taler for det, kan ansettelsesmyndigheten gjøre unntak fra 4 års regelen.

4.3.3 Særlige forhold som gjelder utsendinger

Utsendinger, inklusive korttidsutsendinger, vikarer og ettåringer, mottar lønn i 2 uker som forberedelse før utreise til arbeidsland.

Utsendinger plasseres i lønnsgruppe 5b. Ansatte i gruppe 5b får fratrekk av landindeks for 80% av lønnen. Landindeks er et fratrekk i lønnen fordi man bor i lavkostnad. Det er tatt utgangspunkt i FN’s kostnadsindeks for utestasjonerte.

Landindeksen skal vurderes 2 ganger pr år, 1.april og 1.oktober. Den fastsatte landindeksen er justert i forhold til at bare 80% av lønnen skal indeksreguleres. Det skal ikke trekkes landindeks av feriepenger, fordi det allerede er trukket landindeks av disse pengene. Størrelsen på det uregulerte beløpet skal evalueres hvert tredje år.

4.4    LØNNSGRUPPER OG LØNNSTABELLER I NORMISJON

Ettåringer i Norge

40 % av lønnstrinn 25

Fri bolig m/oppvarming

Eventuell skatt på grunn av fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver.

Ettåringer i et samarbeidsland

 • Ettåringer har to ukers lønn før avreisedato. Lønn som for ettåring i Norge, korrigert med landindeks
 • Fri bolig m/oppvarming
 • Eventuell skatt på grunn av fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver
 • Normisjon dekker utgifter til visum, vaksine og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.
 • Ettåringer er dekket av Normisjons forsikringsordninger.
 • Ettåringer må selv finansiere ut-/hjemreise, inklusive bagasjeutgifter.

Volontører i et samarbeidsland

Volontører får dekket

 • 50 % av utgiftene til forberedelse på Gå Ut Senteret (inntil 2 ukers kurs)
 • utgifter til vaksiner og helsesjekk
 • boutgifter siste semester dersom volontøren er ute et helt skoleår

Volontører inkluderes i forsikringsordningen for utestasjonerte, samt i vanlig ulykkesforsikring for utestasjonerte, men er ikke dekket av tilleggsdekningen på kollektiv ulykke og annen skadeforsikring.

Flybillett kan dekkes dersom volontøren skaffer 15 faddere/givere innenfor stjernegiverordningen.

Unge arbeidstakere i Norge

 • – under 16 år:             70 % av lønnstrinn 25
 • – mellom 16 og 17 år 75 % av lønnstrinn 25
 • – mellom 17 og 18 år 80 % av lønnstrinn 25

Sesongansatte med turnustjeneste

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Tillegg for kveld, helg og høytidsdager, se 4.6.3.1

Lønnsgruppe 1

(lønnsinnplassering 26– 46)

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Miljø- og internatpersonale

Leirstedspersonale

Vedlikeholdspersonale                   

 

Det gis tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 1 B) (som f.eks. to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning) innenfor yrkesutøvelse av stillingene.

Lønnsgruppe 2

(lønnsinnplassering 25 – 43)

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
Disse arbeider i tillegg turnus. 

Kjøkkenpersonale/Servitører

Andre med definert turnustjeneste                                            

 

Det gis tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 2 B) (som f.eks. to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning) innenfor yrkesutøvelse av stillingene.

Tillegg for kveld, helg og høytidsdager, se 4.6.3.2.

 

Lønnsgruppe 3   

(lønnsinnplassering 36 – 67) 

Arbeidstid, se 3.3 (gjennomsnittsberegning av arbeidstiden) eller 3.5 (leder)

Lederstillinger innen leirsteds,- kjøkken-, skole.- og internatdrift

Leirstedsbestyrer, uten personal- og økonomiansvar

Kjøkkenleder

Internatleder

Husmor

Husholdsbestyrer

Driftsleder

 

Det gis tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 3 B) (som f.eks. to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning) innenfor yrkesutøvelse av stillingene.

Lønnsgruppe 4

(lønnsinnplassering 25 – 48)

Arbeidstid, se 3.2 Ansatte med fast arbeidstid 

Regnskapsmedarbeidere

Kontorpersonale uten særskilte krav om utdanning

Administrativt personale

Det gis tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 4 B) (som for eksempel to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning) innenfor yrkesutøvelse av stillingene

 

Lønnsgruppe 5

Lønnsgruppe 5 er delt i a og b. Skillet mellom lønnsgruppe 5a og 5b handler om ulike arbeidstidbestemmelser. Lønnstabellene er like.

Lønnsgruppe 5a   

(lønnsinnplassering 36 – 62)

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Forkynnere

Acta-medarbeidere

Familiearbeidere

Musikkarbeidere

Områdearbeidere

Pastorer/gudstjenesteledere uten personal – og økonomiansvar

Konsulenter i misjonsrettet eller administrativt arbeid

Journalister

Grafikere

Administrasjonsledere på leirsted

Organisasjonssekretærer                                                                  

 

 

Lønnsgruppe 5b                                                           

(lønnsinnplassering 36 – 62)

Arbeidstid, se 3.4 Ansatte i særlig uavhengig stilling  

Konsulenter i misjonsrettet arbeid

Utsendinger til samarbeidsland                                                

 

 

Lønnsgruppe 6                                                              

(lønnsplassering 41 – 63)

Arbeidstid, se 3.6 Pedagogisk personale ved bibel- og misjonsskole

Lærere, Misjons/Bibelskole

 

Lønnsgruppe 7                                                              

(lønnsspenn 52 – 68)

Arbeidstid, se 3.5 Ledere

Leder i forsamling, med

personal – og økonomisvar

Adm.leder i region/skole

Inspektør, bibelskole

Regionale Actaledere

Driftssjef, Normisjon Eiendom

 

Lønnsgruppe 8                                                             

(lønnsspenn 61 – 75)

Arbeidstid, se 3.5 Ledere

Regionledere

Direktører i samarbeidslandene

Rektor, Bibelskole

Seksjonsledere og avdelingsledere sentralt

Ledergruppa i Acta, sentralt

 

4.5    Tillegg

4.6.1 Personlig tillegg

I lønnsgruppe 1-6 gis det mulighet for personlig tillegg på inntil 6 ltr. Kriterier for tildeling vil være markedsforhold og personlige forhold, dvs. kompetanse, innsats og resultater. Hele eller deler av tillegget kan gis på toppen av det lønnstrinnet den ansatte har som følge av utdannelse og ansiennitet. For å få vurdert muligheten for personlig tillegg, skal den ansattes nærmeste leder sende søknad til en innstillingsnemnd bestående av representant valgt av NOR-MAF, personalleder og økonomi- og administrasjonssjef. Generalsekretæren har avgjørende myndighet.

4.6.2  Mulighet for samme lønn innen samme gruppe

Det åpnes for at det innenfor samme lønnsgruppe kan være mulig for alle å nå samme lønnsnivå uavhengig av utdannelse. Søknad om innplassering utover de rammene som utdannelse og ansiennitet (og personlig tillegg) gir, sendes av nærmeste overordnet til en innstillingsnemnd bestående av representant valgt av NOR-MAF, personalleder og administrasjonssjef. Generalsekretæren har avgjørende myndighet.

4.6.3  Tillegg for ansatte i turnus

4.6.3.1 Sesongansatte 

Kvelds-, lørdags- og søndags- og høytidsarbeid kompenseres slik:

 • I. For kveldsarbeid mandag-fredag (mellom kl.20.00-06) kr 15 per time
 • II. For lørdager, søndager og arbeid på høytidsdager: kr 25 per time.
  Tillegg I og II kan gis samtidig. 

4.6.3.2 Ansatte i lønnsgruppe 2

Kvelds-, lørdags-, søndags- og høytidsarbeid kompenseres på følgende måte:

 • I. For ordinært arbeid mellom kl 20.00 og 06.00 utbetales et tillegg pr. klokketime på kr. 20,-.
 • II. For ordinært arbeid mellom kl.24.00 og 06.00 utbetales et tillegg pr. klokketime på kr 45,-
 • III. For ordinært arbeid lørdag og søndag utbetales et tillegg pr. klokketime på kr 25,-.
 • IV. For arbeid på høytidsdager og offentlige fridager kompenseres arbeid med fritid for ansatte i fast stillingsprosent. Fritiden skal svare til det dobbelte av antall arbeidede timer. (Dette tillegget kan evt. utbetales etter inngått avtale.) Ansatte innleid på timebasis får på høytidsdager og offentlige fridager samme tillegg som sesongansatte, se over.
 • V. Angående arbeid på 1. og 17.mai gjelder følgende bestemmelse: Arbeidstaker som må arbeide på 1. og 17.mai har samme lønnstillegg som de etter avtale har krav på for søndager, jf. Lov om 1. og 17.mai som høgtidsdager.

Tillegg III og IV kan ikke gis samtidig.