Lønnsavtalen – Del 2

FELLESDEL – FOR ALLE ANSATTE I NORMISJON

Som arbeidsgiver skal Normisjon møte sine ansatte med ryddige avtaler, gode arbeidsforhold og klare forventninger.

Denne lønnsavtalen omfatter:

  • ansatte ved hovedkontoret, inkludert utsendinger til Normisjons samarbeidsland
  • ansatte ved Normisjons regioner i Norge
  • ansatte ved menigheter og foreninger i Normisjon
  • ansatte ved Misjonsskolen Gå Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad

2.1    Normisjons lønnspolitikk

Normisjons mål er:

  • å ha en enhetlig lønnspolitikk for hele organisasjonen
  • at lønnsnivået skal være samordnet i en lønnsavtale for samtlige stillingskategorier
  • at ansattes lønns- og arbeidsbetingelser er i rimelig samsvar med samfunnet for øvrig
  • at lønnsnivået står i forhold til det kompetansenivå en anser som normalt for hver stilling

Ansatte innplasseres i Normisjons lønnsplan etter de regler som gjelder, se punkt 4.

Lønnsnivået fastsettes etter en samlet vurdering av stillingens art, ansvar, krav til utdanning og kvalifikasjoner, samt organisasjonens behov. Kjønn eller privatøkonomiske forhold er irrelevant ved lønnsfastsettelse

Normisjons lønnsplan er bygd opp ut fra statens lønnstrinn.

Landsstyret, eller de som landsstyret delegerer fullmakt til, kan i enkelttilfeller benytte lønn som virkemiddel utover det som lønnstabellen legger opp til, se 4.6.1 og 4.6.2.

Normisjon som arbeidsgiver har ansatte på ulike nivåer i organisasjonen (samarbeidsland, regioner, foreninger, menigheter, skoler, barnehager etc.). Det bør ikke være vesentlige lønnsforskjeller mellom ansatte som følger offentlige regulativer og dem som følger organisasjonens egen lønnsplan.

Ansatte med fast kontortid, turnus eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan få igjen planlagte og avtalte avspaseringsdager ved sykdom.

2.2    Oppsigelsestid

Ved avslutning av et ordinært arbeidsforhold gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder.[1] I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. For tidsavgrensede ansettelser gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 4 uker det første halve året. Deretter gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. All oppsigelsestid regnes fra den første i hver kalendermåned.

2.3.1  Pensjonsalder

Pensjonsalderen i Normisjon er 67 år og justeres etter folketrygdens bestemmelser. En medarbeider kan dersom vedkommende ønsker det, fortsette i sin stilling til fylte 70 år. (Aml. § 15-7 del 4). Øvre aldersgrense i Normisjon er 70 år.

2.4    Forsikringsordninger

2.4.1  Ordninger som gjelder alle ansatte (inkludert utsendinger til samarbeidsland)

2.4.1.1 Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring, som kommer til utbetaling til etterlatte både ved sykdom og ulykke som dødsårsak. Utbetalingen nedtrappes gradvis i tiden mellom 51 og 60 år, deretter stabilt fram til pensjonsalder.

Misjonærektepar er innmeldt i gruppelivsforsikringen hver for seg med hver sin stillingsbrøk.

Det vil være differensiert utbetaling etter stillingsstørrelse. Se egne forsikringsvilkår;[2] Gruppeliv.

2.4.1.2 Uførekapital

Uførekapital er en kontant utbetaling når arbeidsinntekten faller bort på grunn av varig og vesentlig bortfall av evnen til å ta inntektsbringende arbeid. Se egne forsikringsvilkår; Uføredekning.

Ansatte som slutter i Normisjon skal få tilbud om å tegne Fortsettelsesforsikring i forhold til Gruppeliv og Uførekapital for egen regning. Arbeidsgiver er ansvarlig for å formidle tilbud om dette. Mer informasjon og skjema finnes i Normisjons kvalitetssystem.

2.4.1.3 Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen dekker en lovpliktig kollektiv yrkesskadeforsikring for arbeidstakere ved skade/sykdom som følge av arbeidsforholdet. Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. I tillegg dekker forsikringen ulykkesskade på direkte reise mellom hjem og arbeidssted (tur/retur). Se egne forsikringsvilkår; Yrkesskade.

2.4.1.4 Personalulykke fritid

Denne forsikringen er en påbygning på Yrkesskadeforsikringen og er tilpasset den. Forsikringen gjelder bare i fritiden.

2.4.2  Forsikringsordninger som bare gjelder ansatte i Norge

2.4.2.1 Helårs kollektiv reiseforsikring – tjenestereise

Forsikringen gjelder reisegods, reiseulykke, reisesyke, reiseansvar, avbestilling med mer. Forsikringen gjelder for reiser på inntil 45 dagers varighet. Se egne forsikringsvilkår; Helårs kollektiv reiseforsikring – tjenestereise.

2.4.3  Forsikringer som bare gjelder utsendinger til samarbeidsland

2.4.3.1 Forsikringsordning for utestasjonerte

Forsikringsordningen for utestasjonerte er en reiseforsikring for reise/opphold utenfor Norge i mer enn 45 dager, forsikring av innbo og løsøre i hjemmet på tjenestestedet, forsikring i forbindelse med naturskade, innbrudd, ran og overfall, sykdom, evakuering, med mer. Forsikringen omfatter personlig reisegods/bagasje, det vil si personlige eiendeler som den /de personer som omfattes av forsikringen fører med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold i forbindelse med reisen. Se egne forsikringsvilkår med sikkerhetsforskrifter; Forsikring for utestasjonerte.

Forsikrede må være medlem av folketrygden, frivillig eller pliktig. Denne forsikringen konverteres til vanlig helårs reiseforsikring med tilhørende vilkår på opphold hjemme i Norge i 90 dager når oppholdet er av midlertidig karakter.

2.4.3.2 Kollektiv ulykkesforsikring

Dette er en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder utestasjonerte/bibelskoleelever og er en forsikring som gir erstatning ved død, livsvarig medisinsk invaliditet og av behandlingsutgifter ved ulykkesskade. Forsikringen dekker ikke opphold i Norge eller på private feriereiser. Se særlige forsikringsvilkår; Ulykke.                                                      

[1] For arbeidstakere som har vært ansatt sammenhengende i min. 10 år, se Aml. § 15 – 3 (3).

[2] Forsikringsvilkårene for dette og de følgende punktene kan fås ved henvendelse til KNIF eller Normisjons personalavdeling.