Lønnsavtalen – Del 1

PRINSIPPAVTALEN

1.1    Prinsippavtalens formål

Prinsippavtalens formål er å regulere forholdet mellom Normisjon som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon.

Normisjons grunnregler sier:

  • 16 LANDSSTYRET

… Landsstyret må likevel behandle følgende saker:

  1. l) overordnede personalpolitiske retningslinjer og større endringer i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

 

Alle juridiske enheter som er en del av Normisjon, og har ansatte, omfattes av Prinsippavtalen.

Normisjons solidariske lønns- og arbeidsfellesskap, forplikter seg til å følge prinsippavtalen og resten av lønnsavtalen. Prinsippavtalen skal sikre gode og ryddige arbeidsforhold i vår organisasjon og er en forutsetning for at Normisjon kan drive en profesjonell og enhetlig personalpolitikk.

 Normisjon er en organisasjon hvor kall og nådegaver – ved siden av faglig kompetanse og erfaring – står sentralt i forbindelse med ansettelse og tjeneste i Normisjon. Dette står ikke i motsetning til at det er ryddige og gode ordninger for lønns- og arbeidsforhold.

Normisjon er en organisasjon med mange ulike arbeidsoppgaver, mange ansatte, ulike stillinger og mange arbeidsgivere (regioner, foreninger, skoler, hovedkontor osv.).  Det er helt avgjørende dersom Normisjon skal lykkes med å virkeliggjøre sitt oppdrag, at organisasjonen er i stand til å rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere.

For å realisere dette, er det viktig at:

– Normisjon har prosedyrer som ivaretar både arbeidstakers og arbeidsgivers interesser.

– Normisjon etablerer en mest mulig enhetlig lønns- og arbeidspolitikk i hele organisasjonen og skaper rettferdighet i forholdet mellom ulike grupper av ansatte.

1.2    NOR-MAF 

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon. Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt (med unntak av generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef), ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler og ansatte i Normisjons regioner, leirsteder, menigheter og lokale foreninger.

  • NOR-MAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold.
  • NOR-MAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.
  • NOR-MAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon
  • NOR-MAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom.

1.3    Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter

Arbeidsforhold i Normisjon reguleres i henhold til Arbeidsmiljøloven (Aml.).

Partene er enige om nødvendigheten av et godt og ryddig forhold preget av gjensidig respekt.  Partene er også enige om at det er av avgjørende betydning for gode forhold at samarbeidet mellom Normisjons representanter og de tillitsvalgte foregår i betryggende former tilpasset virksomhetens organisering.

1.4    Organisasjonsrett

Normisjon og NOR-MAF anerkjenner gjensidig arbeidsgiverens og arbeidstakernes frie organisasjonsrett.

1.5    Forhandlingsrett

Normisjon og NOR-MAF anerkjenner gjensidig arbeidsgiverens og arbeidstakernes frie forhandlingsrett.

1.6    Tillitsvalgte og medbestemmelse

Når det gjelder valg av ansatte til landsstyre, regionstyre og andre styrer henvises det til Normisjons/arbeidsgivers lover og statutter.

Deltakelse som ansattes representant og forberedelser til dette regnes som arbeidstid, etter avtale med nærmeste overordnet.

1.7    Tillitsvalgtes tidsbruk på arbeid i NOR-MAF

Tillitsvalgte har rett på fri med lønn til å utføre arbeid for NOR-MAF. Dette gjelder: styremøter i NOR-MAF, regelfestet deltakelse på møter i Normisjons styrende organ (LS og regionstyre), bisitteroppdrag for medlemmer, ivaretakelse av medlemmer overfor arbeidsgiver og sentrale forhandlingsmøter med arbeidsgiver, samt forberedelse til dette.

Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det i minst mulig grad er belastende for de tillitsvalgtes ordinære arbeid. Fravær fra ordinært arbeid skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnet.

1.8    Økonomi

NOR-MAF sørger for egen økonomi ved medlemskontingent.

Normisjon bidrar årlig med kr. 300,- per ansatt under lønnsavtalen.

Normisjon sentralt dekker reiseutgifter for ansatte representanter til de møter og forhandlinger som er regelfestet i Normisjons lover.

1.9    Forhandlinger

1.9.1  Sammensetning av forhandlingsutvalget

Forhandlingene om lønnsavtalen foregår i et partssammensatt utvalg, der arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden (NOR-MAF) oppnevner tre medlemmer hver.

Forhandlingsutvalget består av 6 medlemmer: 3 oppnevnes av landsstyret og 3 av NOR-MAF.

Til forhandlingsutvalget oppnevner NOR-MAF sine medlemmer hvert år. Arbeidsgiver oppnevner sine medlemmer etter hver generalforsamling. Disse fungerer frem til neste generalforsamling. Arbeidsgiversiden har lederen.

Forhandlingsutvalget fungerer som et fast forhandlings- og drøftingsutvalg for alle spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsforhold.

1.9.2  Prosedyre for forhandlinger av lønnsavtalen

Det skal årlig legges frem forslag til lønnsavtale i Normisjon som sikrer ansatte en inntektsutvikling som er rimelig i samsvar med samfunnet for øvrig. Lønnsavtalen kan forhandles hvert år.

Forhandlingene foregår i forhandlingsutvalget (jfr. 1.9.1). Forhandlingene gjelder for alle ansatte i Normisjon sentralt (med unntak av generalsekretær og økonomi- og administrasjonssjef), ansatte i samarbeidslandene, regionene, bibel- og misjonsskoler og menigheter/foreninger.

Forhandlingsutvalget forhandler lønns- og arbeidsforhold for alle som er medlem/kan være medlem av NOR-MAF.

Landsstyrets valgte medlemmer i forhandlingsutvalget har fullmakt til å sluttføre forhandlingene dersom resultatet er innenfor Landsstyrets vedtatte rammer. Dersom det forhandlede resultatet i forhandlingsutvalget går ut over den gitte rammen, skal forslag til ny lønnsavtale legges frem for Landsstyret til godkjenning.

Normalt sett presenterer partene sine respektive krav innen utgangen av august. Det skal i siste halvdel av august holdes et drøftingsmøte om størrelsen på rammen før rammen endelig fastsettes i landsstyret. I løpet av september skal forhandlingene starte og det er et mål at forhandlingene skal være sluttført innen 15. oktober.

Tillegg som Staten gir direkte på lønnstrinnene, gjeldene fra 1. mai og utbetales på lønnen fra mai måned. Det øvrige resultatet av oppgjøret gjøres vanligvis gjeldende fra 1.mai, med etterbetaling. Etterbetalingen skal ikke effektueres før forhandlingsresultatet er endelig vedtatt. Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstagere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Personer som går ut i ulønnet permisjon før vedtakelsesdato, får etterbetalt fra 1.mai som andre ansatte. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

1.10  Fredsplikt/behandling av tvistemål

På grunn av arbeidets egenart er partene enige om at arbeidsstans og arbeidskamp ikke er ønskelige virkemidler i Normisjon.

Ved tvister velger forhandlingsutvalget en meklingsmann som har ansvar for å lede de videre forhandlinger

1.11  Forpliktelse

De enheter som omfattes av lønns- og arbeidsfellesskapet som er fremforhandlet mellom NOR-MAF og Normisjon, forplikter seg til å følge vedtatt lønnsavtale.